Önkormányzatok IT rehabilitációja

A projekt céljainak áttekintése

A javasolt informatikai projekt célja egy olyan korszerű, működési és üzemeltetési költségek szempontjából optimális, költséghatékony informatikai eszközrendszer létrehozása, amely az önkormányzat informatikai stratégiájában megfogalmazott célkitűzésekre rugalmasan épít, ezzel összhangban valósítja meg a szolgáltató önkormányzat tervét, valamint információszolgáltató tevékenységének hatékonyabbá tételét.

A projekt közvetett és közvetlen módon segíti az önkormányzatokat az EU konform településtervezésben és tájékoztatásban, így javítva a település vállalkozóinak versenyképességét és a lakosság életminőségét. Ennek komplex, gazdasági valamint társadalmi vetületeit figyelembe véve, a projekt sikeressége köz- és gazdasági érdek, eredményeit számos közösség, szervezet illetve különböző célcsoport élvezi közvetve és közvetlenül is. Az elért eredmények hatékony felhasználása érdekében már a megvalósítás során is szükséges olyan informatikai támogatási formák és eszközök kialakítása, amely egyrészről biztosítja a támogató humán erőforrást, másrészről a létrejövő szolgáltatások, projekt termékek célirányos birtokbavételét, felhasználását, hasznosítását teszik lehetővé.

Az Információs Társadalom hazai megvalósításának minősége, kiépítésének üteme alapvetően meghatározza Magyarország Európai Unión belüli és globális versenyképességét, ezen keresztül a magyar állampolgárok életminőségét.

Magyarország Kormányának határozata nyomán széles körű közigazgatási egyeztetésekre és szakmai-társadalmi vitákra került sor. Megfogalmazták azokat a teendőket, víziókat, terveket amelyek azt szolgálják, hogy Magyarország új fejlődési és modernizációs útra léphessen. Az átstrukturált járási, települési önkormányzati rendszer, továbbá ezek aktív szerepvállalása jelentős mértékben segítheti az Információs Társadalom továbbfejlődését, megteremtve az elektronikus szolgáltatások szélesebb körét, sajátos eszközeivel elősegítve a használók körének bővítését.

Az önkormányzatok, járások, továbbá a járásokhoz tartozó települések közvetlen kapcsolatban vannak az állampolgárok és a vállalkozások széles körével, így pontos és aktuális információkkal rendelkeznek az Információs Társadalommal kapcsolatos igényeiket, lehetőségeiket illetően is. Az önkormányzatok akkor tudják a helyzetükből adódó lehetőségeiket megfelelő módon kihasználni az Információs Társadalom megvalósításában, ha költséghatékony módon, gazdaságosan tudják kiaknázni a már meglévő lehetőségeiket!

Ehhez tekintetbe kell venni:

 1. az Európai Unió ajánlásait, mindenekelőtt a Common List of Basic Public Services-ben foglaltakat,
 2. a középtávú stratégiai, valamint gazdasági elképzeléseket, illetve az ezekből származó (és további) gazdasági, illetve társadalmi elvárásokat, beleértve az önkormányzat szolgáltató, a hivatali ügyintézés ügyfél-barát jellegének fokozását, javítását,
 3. az önkormányzat saját, belső igényeit,
 4. az önkormányzat jelenlegi informatikai és kommunikációs infrastruktúráját, ezen a területen elért eredményeit,
 5. napjaink legkorszerűbb informatikai, kommunikációs lehetőségeit (informatikai szolgáltatások centralizációjából adódó költségmegtakarítási és hatékonyság növelési lehetőségeket, korszerű informatikai szolgáltatás- és folyamatmenedzsment, alkalmazás-integráció, nyílt forráskódú rendszerek bevezethetőségének lehetősége, szervezeti tudásbázis kiépítése, tudás menedzselése, stb.

Koncepciónk felvázolja ezeknek a követelménynek eleget tevő, s az infokommunikáció legújabb eredményeire, legkorszerűbb és legköltséghatékonyabb megoldásaira épülő, önkormányzati információs rendszert, infrastruktúrát és megoldási lehetőségeket, amelyből az adott önkormányzat vagy az önkormányzat tulajdonában levő vállalatok informatikai fejlettségi szintjüknek, stratégiai elképzeléseiknek vagy gazdasági lehetőségeiknek megfelelően dönthetnek a bevezetés, megvalósítás mellett.

A projekt mozgástere, az Európai Unió elvárásai

Az EU célja, hogy Európa a világ legversenyképesebb, leggyorsabban fejlődő régiója legyen. Az ennek érdekében elindított e-Europe akció egyértelműen leszögezi, hogy e cél elérésének az információs, tudás alapú társadalom a legfontosabb záloga.

Magyarország globális pozícióinak megőrzése, javítása érdekében – a gazdasági versenyképesség megőrzése, fokozása és egyéb teendők mellett – ki kell építeni a polgárbarát, szolgáltató közigazgatást, amelynek meghatározó eleme az önkormányzatiság, ill. lépéseket kell tenni az információs, tudás alapú társadalom kiépítésének irányába (ld. a Rendszer Kontroll Kft. „Smart City” koncepcióját).

A közszolgáltatások végzésére vonatkozó legutóbbi uniós ajánlás, a “Common List of Basic Public Services” az EU a tagállamok számára kötelezettségeket határoz meg az állampolgároknak, ill. az üzleti élet szereplőinek elektronikusan nyújtandó közszolgáltatások körére és azok interneten keresztül történő igénybevételének szintjeire vonatkozóan. Négy fejlettségi szintet különböztet meg:

 1. szint:   információ – on-line információk nyújtása a közigazgatási szolgáltatásokról,
 2. szint:   egyirányú interaktivitás – nyomtatványok, űrlapok, adatlapok letöltésének, kinyomtatásának lehetősége,
 3. szint:   kétirányú interaktivitás – nyomtatványok, űrlapok, adatlapok on-line úton történő kitöltése, beleértve a hitelesítést,
 4. szint:   ügyintézés – a teljes ügymenet elektronizálása: döntés, kézbesítés, illetékek lerovása.

Az ajánlásban szereplő közigazgatási szolgáltatások közül az alábbiak érintik elsősorban az önkormányzatot:

1. az állampolgárok vonatkozásában:
– személyi okmányok (útlevél, vezetői engedély),
– gépkocsi regisztráció, súlyadó-fizetés, építési engedélyezés,
– hatósági igazolások (születési, házassági stb. anyakönyvi kivonatok), lakcímváltozás bejelentése,
– szociális juttatások, támogatás fizetése,
– helyi adózás,
egészségüggyel kapcsolatos szolgáltatások.
2. az üzleti szféra szervezetei vonatkozásában:
– cégalapítás bejelentése,
– iparűzési adó,
– engedélyek, stb.

Az önkormányzatok számára elengedhetetlen a saját belső folyamatainak átláthatóságához, valamint az uniós pénzalapokból történő támogatások sikeres megpályázásához, monitoring rendszerének működtetéséhez egy hatékony Vezetői Kontroll és Projektkövető rendszer megléte.

A közigazgatási, ügyviteli folyamatok szervezettségének javításával, korszerű információs rendszerek alkalmazásával tervezhetővé, átláthatóvá, követhetővé válik a település, az önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok gazdálkodása. Jóval alaposabb, sokoldalúbb lehet a képviselő testület döntéseinek előkészítése, megalapozottabbakká válhatnak a döntések, követhetővé és ellenőrizhetővé válik a feladat végrehajtás. Ezen kívül javulhat a különböző szervek között az adat- és információcsere, jelentősen javulhat az információ-minőség.

A fenti feladatok megvalósításához szükséges az önkormányzati feladatok kontrollja az alábbiak szerint:

 1. átlátható folyamatok,
 2. felelősségek egyértelmű definiálása, nyomon követése konkrét esetekben is,
 3. elemzésekhez alapadatok generálása, statisztikai adatok előállítása, jelentések készítése,
 4. önkormányzatok közötti információ-csere korszerű előmozdítása,
 5. párhuzamos munkafolyamatok,
 6. adatok duplikációjának elkerülése,
 7. adatvédelmi rendszabályok betartásának biztosítása,
 8. információbiztonság bevezetése, szivárgások megakadályozása,
 9. egységes mentés-archiválás biztosítása,
 10. az önkormányzati szervek munkatársainak informatikai ismereteinek elmélyítése,
 11. a korrupció visszaszorítása, felderítés megkönnyítése,
 12. hatékony és időtakarékos ügyvitel.

E koncepció célja, hogy az e-Közigazgatási szolgáltatások bevezetése mellett elvégezze az önkormányzatok informatikai rehabilitációját, vagyis a már bevezetett és meglévő rendszereket optimalizálja, centralizálja és konszolidálja továbbá költségcsökkentési lehetőségeket, megoldásokat kínáljon.

A projekt során a Rendszer Kontroll Kft. az önkormányzati rendszerek fejlesztése és optimalizációja során szerzett tapasztalataira alapozva konkrét javaslatot tesz a gazdaságos működését támogató információtechnológiai fejlesztésekre, bevezetésekre.